Betingelser

Almindelige betingelser vedrørende TNS-Transport

§1 Vilkår og betingelser hos TNS-Transport

1.1. Vilkår, som ikke fremgår af nærværende betingelser, eller ikke er skriftligt aftalt mellem parterne, kan ikke gøres gældende.

1.2. I det nedenstående benævnte kaldes TNS-Transport for TNS.

1.3. Kunden vil blive refereret til som kunden, underforstået som vedkommende, der er bemyndiget til at bestille transport/flytning.

§2 Betingelser

2.1. Alle ordrer og instruktioner skal af kunden gives direkte til TNS.’s administration.

§3 Tilbud

3.1. Afgiver TNS et tilbud, der ikke angiver en særlig acceptfrist, bortfalder tilbuddet, såfremt accept ikke er kommet frem til kunden eller kunden ikke har accepteret indenfor 2 uger fra tilbuddets dato.

§4 Erstatningsansvar

4.1. Skader på ting lavet af TNS. erstattes med max. kr. 50.000. Kundens selvrisiko udgør kr. 2.000,00 ved enhver skade.

4.2. TNS er ikke ansvarlig for skader, der skyldes omstændigheder, som TNS ikke er gjort bekendt med eller andre uforudsigelige forhold såsom force majeure.

§5 Pris

6.1. Alle priser er i danske kroner og inklusiv moms.

6.2. Prisberegning på arbejdsopgaver sker på basis af TNS’s gældende prisliste.

6.3. Hvis du har brug for at aflyse det aftalte arbejde, kan dette ske op til 72 timer før uden beregning.

Aflyses mindre end 72 timer før den planlagte opgave, betales 40% af det aftalte beløb for hele opgaven. Er der mindre end 24 timer til, betales 80%.

Aflyses pga. særlige omstændigheder, fx dødsfald eller særligt smitsomme sygdomme, skal du gøre opmærksom på dette, når du aflyser. Dokumentation kan blive nødvendigt.

TNS gør alt, for at være færdige til aftalt tid, men skulle der opstå komplikationer, så får kunden et afslag i prisen.

6.4. For skyldige beløb der ikke er betalt rettidigt til TNS, beregnes der 2% i rente pr. påbegyndt måned. Såfremt andet ikke er aftalt, er TNS.’s kontokunders betalingsbetingelse: Fakturadato + 8 dage. Rykkergebyr = 100 kr.

§6 Betaling

7.1. Betaling skal ske senest den dato, ordrebekræftelse/fakturaen angiver som sidste rettidige betalingsdag. Såfremt en sådan ikke er angivet, skal betaling ske kontant ved levering.

7.2. Såfremt leveringen udskydes på grund af kundens forhold (fordringshavermora), er kunden – medmindre kunden skriftligt meddeler TNS andet – alligevel forpligtet til at foretage enhver betaling til TNS, som om levering var sket til aftalt tid.

7.3. Kunden er ikke berettiget til at modregne med eventuelle modkrav, som ikke er skriftligt anerkendt af TNS, og har ikke ret til at tilbageholde nogen del af købesummen på grund af modfordringer af nogen art.

§7 Ejendomsforbehold

8.1. TNS forbeholder sig, med de begrænsninger der følger af ufravigelige retsregler, ejendomsretten til det solgte, indtil hele købesummen inkl. moms + tillæg af påløbne omkostninger er betalt til TNS. 

§8 Mangler og reklamation

9.1. Ved levering skal kunden straks foretage en undersøgelse af det leverede, som ordentlig forretningsbrug kræver.

9.2. Hvis kunden vil påberåbe sig en mangel eller skade, skal kunden, senest 48 timer efter udført arbejde, give TNS skriftlig meddelelse herom, samt anføre hvori manglen består. Såfremt kunden har opdaget eller burde have opdaget manglen, og han ikke reklamerer som anført, kan han ikke senere gøre manglen gældende.

Mangler, opstået som følge af overlast, usædvanlig brug eller almindeligt slid, omfattes ikke af TNS’s ansvar.

9.3. Sker afhjælpning eller omlevering, ikke inden rimelig tid, er kunden under iagttagelse af dansk rets almindelige regler samt nærværende salgs- og leveringsbetingelser berettiget til at hæve aftalen, kræve afslag i prisen eller kræve erstatning.

9.4. TNS’s ansvar omfatter kun mangler, der viser sig inden udløbet af den af TNS i den individuelle kontrakt fastsatte frist regnet fra den dag, materialet er leveret (garantiperioden).

9.5. Forandring af eller indgreb i det leverede uden TNS’s skriftlige samtykke, fritager TNS for enhver forpligtelse.

§9 Tvistigheder

10.1. Enhver uoverensstemmelse mellem parterne i forbindelse med leverancen afgøres endeligt og bindende ved Københavns Byret.

§10 Fortrolighed og tavshedspligt

11.1. Alle oplysninger, der udveksles mellem kunden og TNS, skal behandles og opbevares fortroligt. Udover hvad der må følge af sagens behandling, videregives oplysninger ikke til tredjemand.

Begge parter er under ingen omstændigheder berettiget til at videregive hverken helhed eller dele af materiale og/eller kommunikation mellem kunden og TNS.

TNS-Transport
Bjergbygade 18C, 2
4200 Slagelse
Telefon: 26 35 55 33
E-mail: kontakt@tnstransport.dk
www.tnstransport.dk

Kontakt os hvis du har nogle spørgsmål